Misją Redakcji jest upowszednianie wyników badań, głównie z obszaru nauk o sporcie, z zachowaniem nieodpłatnego dostępu do treści poprzez czasopismo o uznanej pozycji i zasięgu międzynarodowym.

Intencją wydawcy jest usprawnienie procesu redakcyjnego, a przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na publikację oraz poszerzenie grona odbiorców publikowanych artykułów.

Czasopismo indeksowane jest między innymi przez następujące bazy naukowe i wyszukiwarki, Web of Science, Scopus, PubMed, EBSCO, Google Scholar.

Główne wskaźniki indeksacyjne:

Impact Factor 2017:     1.729

CiteScore 2018:           2.22

SNIP 2018:                  1.035

SJR 2018:                    0.941

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wprowadziła procedurę zabezpieczającą przed przypadkami "ghostwriting" oraz "guest authorship":

1) W uzasadnionych przypadkach Redakcja wymaga od autorów przedkładających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;

2) W uzasadnionych przypadkach Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;

3) Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki "ghostwriting" oraz "guest authorship" będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.);

4) Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane.