Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowane we współpracy ze związkami sportowymi w 2021 r.

 

Lp.

Tytuł projektu

Data

Instytucja

finansująca

Informacje o projekcie

1

Ocena wpływu suplementacji kreatyną na funkcje poznawcze u szermierzy

Kierownik projektu:

Dr Olga Surała

2021

Polski Związek Szermierczy

Cel badania: Celem badań była weryfikacja zasadności stosowania suplementów kreatyny przez szermierzy w kontekście poprawy wybranych funkcji kognitywnych w spoczynku i w stanie zmęczenia

Główne wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że suplementacja kreatyną może mieć korzystny wpływ na wybrane funkcje poznawcze szermierzy. W przypadku zawodników  obserwowano poprawę: średniego czasu motorycznego oraz zdolności do ciągłego, szybkiego reagowania w odpowiednich sekwencjach bodźców w spoczynku, a także czasu reakcji na zmieniające się bodźce zarówno w spoczynku jak i w stanie zmęczenia.

W grupie zawodniczek stwierdzono: wzrost liczby prawidłowych reakcji jak i czasu reakcji na bodziec zarówno w spoczynku jak i w stanie zmęczenia. 

Suplementacja kreatyną w celu poprawy funkcji poznawczych jest zasadna wśród zawodników szermierki.

2

Ocena wpływu suplementacji probiotyczną florą bakteryjną na wybrane wskaźniki fizjologiczne i biochemiczne u intensywnie trenujących sportowców

Kierownik projektu:

Dr Dariusz Turowski

2021

Polski Związek Kajakowy

Cel Badania: 1. Ocena wpływu przyjmowania probiotycznej flory bakteryjnej na markery stanu zapalnego i uszkodzenia mięśni będące wyrazem endotoksemii bakteryjnej podczas mikrocyklu treningowego u kajakarzy kadry narodowej.

2. Ocena tolerancji organizmu sportowca wyczynowego na podawany preparat probiotycznej flory bakteryjnej

Główne wnioski: Przeprowadzone badanie efektów odziaływania 2-tygodniowej suplementacji preparatem probiotycznym w dawce 1 x 5 g/24h na wybrane wskaźniki uszkodzenia mięśni, stanu zapalnego, stresu oraz poziomu endotoksemii dostarczyło pośrednich przesłanek o korzystnym, protekcyjnym wpływie na markery uszkodzenia mięśni (CK i AST) oraz na jeden ze wskaźników badania hematologicznego powiązany z układem odpornościowym i nasileniem zapalenia (#LIMF) przy ogólnie dobrej tolerancji preparatu przez organizm sportowców. Nie odnotowano żadnego wpływu suplementacji probiotycznej na marker stresu oraz poziom endotoksemii. Dane te mogą sugerować korzyści ze stosowania preparatu probiotycznego Mycobiotic przez intensywnie trenujących zawodników

3

Badanie poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 u zawodników piłki siatkowej oraz ocena zmian ich stężenia pod wpływem treningu sportowego

Kierownik projektu:

Dr Konrad Witek

2021

Polski Związek Piłki Siatkowej

Cel badania: 1. ocena, u ilu zawodników wytworzyła się odpowiedź immunologiczna na skutek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie poziomu wytworzonej odporności, na podstawie ilościowego pomiaru poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2;

2. określenie, czy w badanej grupie są zawodnicy, którzy przeszli COVID-19 w sposób bezobjawowy (nie został on u nich oficjalnie zdiagnozowany);

3. obserwacja występowania istotnych zmian poziomu przeciwciał anty SARS-CoV-2 w czasie.

Główne wnioski:

1. Istnieje potrzeba prowadzenia badań, oceniających poziom odpowiedzi immunologicznej organizmu na kontakt z wirusem SARS-CoV-2.

2. Trening sportowy i związane z nim starty w zawodach mogą być czynnikiem przyspieszającym spadek poziomu przeciwciał.

3. Szczepienia ochronne przeciw wirusowi SARS-CoV-2 wywołują silną reakcję organizmu, skutkującą nasiloną produkcją przeciwciał klasy IgG anty S.

4. Zasadnym wydaje się wykonywanie okresowych badań, mających na celu monitorowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub szczepienia ochronne.

4

Dostosowanie ustawień rowerów szosowych i torowych oraz wzajemnej pozycji zawodników kolarstwa tandemowego pod względem aerodynamicznym

Kierownik projektu:

Dr Michał Starczewski

2021

Polski Komitet Paraolimpijski

Cel badania: określenie efektów zmian pozycji zawodników na wielkości wskaźników oporu aerodynamicznego, co pozwoli na zwiększenie efektywności przygotowania zawodników konkurujących o medale paraolimpijskie

Główne wnioski: Wykonano pomiary w tunelu aerodynamicznym i na ich podstawie:

a) Dokonano obliczeń sił oporu działających na układ zawodnicy-tandem

b) Określono najbardziej optymalną pozycję dla każdego tandemu

c) Przekazano rekomendacje zawodnikom i sztabom szkoleniowym

Wyniki pomiarów posłużyły do sporządzenia numerycznych opracowań różnych konfiguracji zawodnik-sprzęt. Na podstawie opracowania określono najlepszą pod względem aerodynamicznym konfigurację w celu uzyskania przewagi technologicznej, indywidualnie dla każdego z zawodników

5

Ocena kluczowych elementów sprawności psychomotorycznej u kadry narodowej dyscypliny slalomu kajakowego

Kierownik projektu:

Dr Małgorzata Sławińska

2021

Polski Związek Kajakowy

Cel badania: celem projektu było wyznaczenie i ocena kluczowych dla dyscypliny slalomu kajakowego zdolności psychomotorycznych

Główne wnioski: Cel badań został osiągnięty i wyniki z badania Wiedeńskim Systemem Testów oraz Systemem Fitlight pozwoliły na określenie w grupie badanej wybranych zdolności psychomotorycznych mających kluczowe znaczenie w kajakarstwie slalomowym

6

Gęstość mineralna obszaru kości ręki i profil hormonalny jako markery dojrzałości biologicznej zawodników siatkówki kadry narodowej U14 i U15

Kierownik projektu:

Dr Anna Pastuszak

2021

Polski Związek Piłki Siatkowej

Cel badania: 1. Określenie związków pomiędzy gęstością mineralną obszaru ręki, wiekiem morfologicznym zbadanych chłopców i stężeniem testosteronu w ślinie jako potencjalnych markerów dojrzewania w celu weryfikacji zastosowania badań densytometrycznych DXA do określenia wieku biologicznego.

2. Wsparcie trenera w zakresie trafności wyboru zawodników do pierwszych składów biorących udział w międzynarodowym rozgrywkach w kategoriach wiekowych U14, U15 na podstawie   indywidualnych charakterystyk określających rzeczywisty potencjał somatyczny i motoryczny oraz optymalizację treningu zawodników względem wykazanych deficytów.

Główne wnioski: Wiek biologiczny określony na podstawie pomiarów długościowych ciała  w większości przypadków  wskazywał większe zaawansowanie w rozwoju badanego niż określony na podstawie  stopnia skostnienia kości okolicy nadgarstka co wskazuje na ograniczone zastosowanie metody PHV w grupach wysokorosłych zawodników. Ze względu na małe zróżnicowanie wieku biologicznego w badanej grupie siatkarzy nie stwierdzono zależności pomiędzy gęstością kości okolicy nadgarstka, a testosteronem w ślinie  badanych. Jednakże parametry gęstości kości były związane z wydajnością wyskoku na platformie dynamometrycznej, co potwierdziło porównanie podgrup zróżnicowanych pod względem BMD. Dlatego ocena gęstości kości w okolicy nadgarstka może stanowić unikalne narzędzie oceny lub wczesnej identyfikacji  różnych etapów dojrzałości fizycznej (np. rozwoju nerwowo-mięśniowego), poza innymi ogólnymi wskaźnikami dojrzałości biologicznej. Wskazane są badania w liczniejszych grupach zróżnicowanych pod względem rozwoju biologicznego, aby zweryfikować przydatność różnych metod oceny wieku biologicznego u wysokorosłych zawodników.

7

Ocena i monitorowanie statusu hematologicznego zawodników kadry narodowej pięcioboju nowoczesnego przygotowujących się do najważniejszych imprez sportowych w oparciu o badanie tHbmass

Kierownik projektu:

Dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska

2021

Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Cel badania: monitorowanie oraz ocena poziomu całkowitej masy hemoglobiny oraz objętości krwi i osocza u  zawodników i zawodniczek kadry narodowej pięcioboju nowoczesnego podczas okresu przygotowawczego do ważnych imprez sportowych.

Główne wnioski: Wyniki badań wskazują, że u zawodników i zawodniczek pięcioboju nowoczesnego badania całkowitej masy hemoglobiny są jedynymi, które pozwoliły w sposób jednoznaczny na ocenę  faktycznej ilości hemoglobiny w ustroju, a wykonane łącznie z morfologią krwi i wskaźnikami stanu odżywienia żelazem umożliwiły  prawidłową i kompleksową ocenę statusu hematologicznego badanych. Wyniki te łącznie z kontrolą wskaźników stanu zdrowia były podstawą przygotowania rekomendacji dla lekarza kadry i trenera, które mają posłużyć kontroli zdrowia badanych i optymalizacji procesu treningowego

8

Ocena poziomu wytrzymałości specjalnej zawodniczek i zawodników taekwondo olimpijskiego

Kierownik projektu:

Dr Michał Górski

2021

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

Cel badania:  1. Opracowanie i walidacja nowego protokołu pomiarowego pozwalającego ocenić zdolności wysiłkowe zawodniczek i zawodników taekwondo,

2. Ocena poziomu wytrzymałości specjalnej zawodniczek i zawodników taekwondo olimpijskiego.

Główne wnioski: Analizie poddano szereg wskaźników antropologicznych, fizjologicznych oraz biomechanicznych. Otrzymane wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwoliły na walidację nowoopracowanej procedury pomiarowej oraz ocenę potencjału aerobowego zawodniczek i zawodników kadr narodowych. Badania pozwoliły ponadto na śledzenie zmian możliwości psychomotorycznych w trakcie narastającego ogólnoustrojowego zmęczenia wysiłkiem fizycznym zbliżonym do wymogów dyscypliny.

Dzięki realizacji zadań projektu naukowo – badawczego możliwym było opracowanie i wdrożenie do procesu diagnostyki wysiłkowej sportowców wchodzących w skład kadr narodowych nowej procedury pomiarowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie oceny poziomu prezentowanych możliwości zawodniczek i zawodników do wykonywania wysiłków o charakterze aerobowym.

9

Wielowymiarowa ocena odpowiedzi wysiłkowej łyżwiarzy szybkich

Kierownik projektu:

Dr Michał Starczewski

2021

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

Cel badania: 1. Zastosowanie pomiarów utlenowania mięśni (SmO2) w doborze różnego rodzaju obciążeń treningowych i ocena tempa restytucji u łyżwiarzy szybkich.

2. Sporządzenie indywidualnych charakterystyk poboru tlenu i jego zmian w trakcie jazdy drużynowej na wybranych dystansach startowych.

3. Ocena przydatności charakterystyki akcelerometrycznej do optymalizacji indywidualnej techniki biegu.

4. Sporządzenie indywidualnych charakterystyk glikemii zawodników w czasie doby, w tym w trakcie treningów o różnej intensywności

Główne wnioski: Zastosowane w trakcie projektu metody pomiarowe, są nowymi w skali krajowej i światowej metodami kontroli treningu. Miniaturyzacja i rozwój czujników mających duże możliwości pomiarowe oraz aplikacji mobilnych mogących śledzić zmiany online są wskazane do używania przez trenerów i współpracujące sztaby szkoleniowe.

Zastosowanie w opisywanym projekcie rozwiązań, które dotychczas były nieosiągalne ze względu na możliwości technologiczne lub cenę, generuje wielką ilość danych, których interpretacja wymaga długotrwałej obserwacji i doskonalenia kadr szkoleniowych oraz powiększania zespołów współpracujących z trenerami kadr narodowych.

Przedstawione metody pomiaru i kontroli treningu mają walor aplikacyjny i powinny być używane w codziennej kontroli i monitoringu treningu w celu jego optymalizacji. Wymaga to jednak zaangażowania zawodników i sztabów szkoleniowych oraz szkoleń z zakresu obsługi i interpretacji otrzymywanych danych.

 

 

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowane we współpracy ze związkami sportowymi w 2020 r.

Lp.

Tytuł projektu

Data

Instytucja

finansująca

Informacje o projekcie

1

Monitorowanie obciążeń treningowych zawodników podnoszenia ciężarów z wykorzystaniem pomiarów spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS)

2020

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

Cel badania: Ocena wartości SmO2 dająca możliwość bieżącej modyfikacji stosowanych obciążeń treningowych i realizację celów treningowych (optymalizacja obciążeń treningowych  i poprawa skuteczności treningu).

Główne wnioski: Zapisy utlenowania mięśni potwierdziły, że realizowane jednostki treningowe wpływały na rozwój maksymalnej siły i mocy, na co dodatkowo wskazywały zarejestrowane niskie stężenia LA (mleczanu). Zaletą nieinwazyjnej rejestracji SmO2 jest możliwość doboru właściwej przerwy między obciążeniami jak i ilości serii, które mogą być kontrolowane przez zawodnika

2

Oznaczanie markerów funkcji immunologicznej sportowców, stresu oksydacyjnego, zaburzeń metabolicznych i chorób układu sercowo-naczyniowego (krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trimetyloaminy) w próbkach krwi pobranych od zawodników wioślarstwa

2020

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Cel Badania: Celem niniejszego projektu było oznaczenie SCFA i TMA w próbkach krwi pobranych od zawodników wioślarstwa. Wyniki badań dostarczą informacji na temat stężenia markerów funkcji immunologicznej sportowców, stresu oksydacyjnego, zaburzeń metabolicznych i chorób układu sercowo-naczyniowego oraz markera chorób nerek i układu krążenia we krwi zawodników. Zebrane dane pozwolą na określenie wpływu sposobu odżywiania i stosowanego treningu na stężeniem SCFA i TMA we krwi.

Główne wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że u badanej grupy nie występują zaburzenia w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego i zaburzenia metaboliczne. Monitorowanie obecności krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trimetyloaminy jest kluczowe we wczesnym diagnozowaniu tych chorób i wdrożeniu odpowiedniego leczenia i/lub rehabilitacji.

3

Ocena dopasowania elementów stroju i pozycji zawodnika pod względem oporów aerodynamicznych u zawodników łyżwiarstwa szybkiego

2020

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

Cel badania: Określenie efektów zmian poszczególnych elementów stroju zawodnika oraz jego pozycji biegowej na wielkości wskaźnika oporu aerodynamicznego.

Główne wnioski: Wykonano testy strojów sportowych wykonanych z różnych materiałów i określono strój najlepszy pod względem aerodynamicznym. Określono również, który z dostępnych kasków generuje najmniejsze siły oporu aerodynamicznego oraz która konfiguracja kask-okulary przynosi największą przewagę technologiczną. Na podstawie wykonanych analiz wskazano, które pozycje indywidualne i konfiguracje drużynowe przynoszą korzyść zmniejszając opory aerodynamiczne.

4

Ewaluacja doboru elementów handbike’a i wyposażenia kolarza w celu minimalizacji sił oporu aerodynamicznego

2020

Polski Komitet Paraolimpijski

Cel badania: Celem projektu było określenie efektów zmian poszczególnych elementów handbike’a oraz pozycji zawodnika na wielkości wskaźników oporu aerodynamicznego.

Główne wnioski: Na podstawie badań w tunelu aerodynamicznym sporządzono numeryczne opracowanie wyników różnych konfiguracji zawodnik-sprzęt. Określono najlepszą pod względem aerodynamicznym konfigurację w celu uzyskania przewagi technologicznej, indywidualnie dla każdego z zawodników.

5

Wpływ zmiany pozycji zjazdowej i elementów monoski na siły oporu aerodynamicznego w paraolimpijskich konkurencjach narciarstwa alpejskiego

2020

Polski Komitet Paraolimpijski

Cel badania: Celem projektu było określenie efektów zmian pozycji zawodnika monoski na wartości wskaźników oporu aerodynamicznego.

Główne wnioski: Na podstawie badania w tunelu aerodynamicznym sporządzono numeryczne opracowanie wyników różnych konfiguracji zawodnik-sprzęt. Wytypowano najlepszą pod względem aerodynamicznym konfigurację w celu uzyskania przewagi technologicznej. Ponadto opracowano re-komendacje dla trenerów dotyczące doboru sprzętu dla narciarzy używających monoski.

         

 

 

 

 

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowane we współpracy ze związkami sportowymi w 2019 r.

 

Lp.

Tytuł projektu

Data

Instytucja

finansująca

Informacje o projekcie

1

Zastosowanie monitoringu jakości snu oraz wybranych wskaźników biochemicznych i endokrynologicznych, jako metod wykrywania  przeciążeń wysiłkiem fizycznym u zawodników pływania.

2019

PZ Pływacki

Celem projektu było określenie przydatności monitorowania zmian stężenia hormonów (testosteronu i kortyzolu) w ślinie jako nieinwazyjnej metodzie oceny reakcji organizmu na obciążenia fizyczne. Ocena wpływu obciążeń treningowych o różnym charakterze na wybrane parametry biochemiczne i endokrynologiczne we krwi oraz jakość snu u wyczynowych sportowców. Wymierną korzyścią wynikającą z przeprowadzonych badań jest charakterystyka zmienności badanych wskaźników w zależności od stosowanych obciążeń treningowych. Zebrane dane mogą stanowić w przyszłości punkt odniesienia dla trenerów przy dostosowywaniu obciążeń treningowych w analogicznych okresach przygotowań np. w roku olimpijskim.

2

Diagnostyczna wartość pomiarów utlenowania mięśni (NIRS) do minitorowania obciążeń treningowych wioślarzy.

2019

PZ Tow. Wioślarskich

Celem badań była ocena możliwości zastosowania rejestratorów utlenowania mięśni do monitorowania obciążeń treningowych wioślarzy. Efektem realizacji zadania jest wsparcie przygotowań kadry wioślarzy do udziału w igrzyskach olimpijskich poprzez optymalizowanie obciążeń treningowych w oparciu o najnowszą technologię pomiarową oraz wprowadzenie do samodzielnego monitorowania przez trenera obciążeń treningowych w oparciu o nieinwazyjne pomiary NIRS.

3

Ocena efektów treningu z utrudnionym przepływem krwi u zawodniczek kadry  narodowej w sprincie kajakowym

2019

PZ Kajakowy

Celem projektu była ocena efektów oddziaływania treningu w warunkach utrudnionego przepływu krwi na zdolność wysiłkową zawodniczek kajakarstwa. Metoda treningu przy ograniczonym przepływie krwi zostanie włączona do procesu przygotowań realizowanego przez kadrę narodową kajakarstwa w obszarze kształtowania siły i zdolności wysiłkowych. Zastosowanie innowacyjnej metody treningowej może przyczynić się w znacznym stopniu do zwiększania poziomu sportowego zawodniczek kajakarstwa. Realizowane prace badawczo – wdrożeniowe pozwalają na wspieranie kadry narodowej w przygotowaniach do udziału w igrzyskach olimpijskich.

4

Neutrofile i wskaźnik neutrofilowo-limfocytowy jako markery zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego pod wpływem intensywnego wysiłku fizycznego

2019

PKOl (PZ Hokeja na Lodzie)

Realizacja niniejszego projektu badawczego ma istotne znaczenie zarówno dla zawodników jak i kadry lekarskiej oraz trenerskiej. Dzięki badanym wskaźnikom sportowcy, trenerzy i sztab medyczny będą mogli na bieżąco monitorować przebieg stanu zapalnego oraz kontrolować stopień jego zaawansowania, poprzez obserwację poziomów wybranych białek i innych cząsteczek.

5

Identyfikacja morfofunkcjonalnych predyktorów sukcesów sportowych w trójboju wspinaczkowym

2019

PZ Alpinizmu

W ramach projektu zrealizowano czynności polegające ocenie budowy ciała wspinaczy z trzech konkurencji we wspinaczce sportowej oraz analiza parametrów fizjologicznych i biomechanicznych zawodników na najwyższym poziomie sportowym. Przeprowadzone analizy w aspekcie identyfikacji morfofunkcjonalnych (somatycznych, fizjologicznych, biomechanicznych) predyktorów wysokich osiągnięć we wspinaczce sportowej będą wsparciem trenerów w zakresie wyboru i optymalnego przygotowania do startu zawodników w trójboju wspinaczkowym na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. 

6

Przygotowawcza optymalizacja numeryczna wybranych elementów wyposażenia saneczkarzy

2019

PZ Sportów Saneczkowych

Celem projektu było przygotowanie wytycznych, w oparciu o wykonane obliczenia numeryczne na prostym odcinku wirtualnego toru, do projektowania wybranych elementów wyposażenia saneczkarza/saneczkarzy w taki sposób, aby nie pogorszyć lub zapewnić redukcję siły oporu aerodynamicznego. Sformułowane wnioski stanowią wsparcie przygotowań kadry do udziału w igrzyskach olimpijskich poprzez kształtowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię. Pozyskana wiedza pozwoli w przyszłości zastosować algorytmy automatycznej modyfikacji kształtów wybranych elementów przez co możliwe będzie doskonalenie techniczne sprzętu wykorzystywanego w rywalizacji.

7

Modelowanie pozycji lotnej zawodników skoków narciarskich po wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych wyposażenia

2019

PZ Narciarski

Przeprowadzone badania miały na celu weryfikację wdrażanych zmian oraz bezpieczne kształtowanie pozycji lotnej skoczków narciarskich. Wykonane zostały testy lotne w przestrzeni tunelu aerodynamicznego ukierunkowane na optymalizację sylwetki zawodników z testowym wyposażaniem. W rezultacie projektu zweryfikowano założenia dot. wdrażanych rozwiązań sprzętowych oraz kształtowano pozycję lotną w bezpiecznych warunkach. Efekty projektu są wprost adresowane do planu szkoleniowego oraz mogą być wykorzystane jako materiał szkoleniowy dla kształcenia kadr trenerskich. Ponadto stanowią wsparcie przygotowań kadry do udziału w najważniejszych imprezach sportowych poprzez kształtowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię.

8

Badania eksperymentalne rozwiązań technicznych ukierunkowane na poprawę prędkości dojazdowej

2019

PZ Narciarski

Celem badań było określenie sił i momentów aerodynamicznych działających na but skoczka narciarskiego wyposażony w niestandardowe elementy wyposażenia. Ukierunkowane były na wybór zestawiania optymalnego do poprawy prędkości dojazdowej i warunków lotu zawodników skoków narciarskich. Zdefiniowano zalecenia i rekomendacje dotyczące doboru optymalnej konfiguracji. Zebrane doświadczenie wzbogaci także zasoby kadry szkoleniowej PZN. Efektem realizacji zadania jest wsparcie przygotowań kadry do udziału w najważniejszych imprezach sportowych poprzez kształtowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu rozwiązania techniczne wyposażania.

9

Analiza wpływu długości ramienia korby pedałów na technikę pedałowania i zdolność wysiłkową kolarzy.

2019

PKOl (PZ Kolarski)

Celem niniejszego projektu badawczego była analiza wpływu długości ramienia korby pedałów na technikę pedałowania i zdolność wysiłkową kolarzy. Prawidłowy dobór długości korby jest szczególnie istotny w przypadku kolarstwa torowego oraz wyścigów czasowych w kolarstwie szosowym. Projekt ten stanowi dalszą kontynuację badań prowadzonych w ubiegłych latach, mających na celu optymalizację pozycji kolarskiej i wsparcie trenerów w tej kwestii. Wyniki badań pozwalają na określenie, jak istotnym elementem jest odpowiedni dobór długości korby. Stworzony zostanie także protokół badania, pozwalający na optymalizację doboru tego wskaźnika oraz na ewentualną późniejszą jego weryfikację.

10

Podniesienie poziomu technologicznego strojów startowych zawodników sportów saneczkowych

2019

PZ Sportów Saneczkowych

Celem projektu było przygotowanie wytycznych, które posłużą do wyboru i produkcji najbardziej korzystnych strojów startowych w saneczkarstwie sportowym.

W rezultacie analiz i opracowanych wytycznych, wytypowano materiały, które ze względu na charakterystyki aerodynamiczne i właściwości funkcjonalne mogą być wykorzystane do wdrożenia i przygotowania strojów startowych. Wykonano próbne stroje startowe do testów w warunkach naturalnych. Rezultaty analiz są adresowane do zawodników i zespołów szkoleniowych całej kadry narodowej w sportach saneczkowych i stanowią wartościowy materiał metodyczno-szkoleniowy.